Меню
Количка

Абонирай се и спечели

Общи условия на играта

1.      Организатор на играта

Играта „Абонирай се и спечели” се организира от “Килиан“ЕООД (наричан за краткост в текста по-долу „организатор“)

Адрес: Сливен, 8800, ж.к. Българка 62-1-2

2.      Период на провеждане на играта

27.01.2023г. – 24.02.2023г.

3.      Правила за участие:

 

В играта могат да вземат участие всички физически лица, навършили 18г., с местоживеене в Република България, които са предоставили изричното си писмено съгласие за участие и отговарящи на условията за участие в играта, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.

В играта нямат право да вземат участие служители на компанията ОРГАНИЗАТОР.

Участието в играта не е обвързано с покупка на продукти.

Всеки желаещ да участва в Играта трябва да разполага с активен профил в Интернет сайта www.facebook.com или да има профил в мобилното приложение Instagram (www.instagram.com), според Условията за ползване на мобилното приложение: https://help.instagram.com/581066165581870

Играта се провежда на официалната Instagram страница на Kylyan https://www.instagram.com/kylyan_official/ , както и на официалната Facebook страница на Kylyan https://www.facebook.com/kylyanofficial

Организаторът на Играта има право по своя преценка, без предизвестие и без обосновка да изключи участник от Играта, включително, но не само, ако не отговаря на условията за участие, посочени в настоящите Правила и/или ако наруши някое от правилата на Играта.

Участвайки в играта, участниците приемат и се ангажират с официалните правила и задължително спазват техните условия.

Официалните правила се публикуват на сайта на Kylyan и ще бъдат достъпни за целия период на Играта.

Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това, в случай, че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата на Играта или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

Организаторът не носи отговорност спрямо печеливш участник, предоставил невалиден телефон за контакт или некореспондиращ, непълен или неточен e-mail, или адрес за доставка на награда.

Организаторите си запазват правото да анулират участници, които не спазват нормите за поведение в социалните мрежи и интернет, използват нецензурен език, обиди, използват Играта за реклама и/или други промоции, агитация и др.

Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции.

Тази Игра по никакъв начин не e спонсорирана, одобрена или администрирана от Instagram и Facebook. Всички въпроси, коментари или оплаквания, свързани с Играта, трябва да бъдат отправяни към Организатора, а не към Instagram или Facebook.

Организаторът си запазва правото да променя или допълва Официалните правила, като задължително уведомява последователите на Instagram и Facebook профилите на Kylyan за промените. Промените влизат в сила от публикуването им.

4. Територия на провеждане на играта

 

Играта „Абонирай се и спечели” се организира и провежда в Instagram и Facebook и е валидна за територията на Република България.

5. Описание на наградата

 

На случаен принцип, чрез електронен жребий сред абониралите се за нашия newsletter с промоции, ще бъде изтеглен един печеливш участник, който ще спечели продукт по избор.

Не се допуска замяна на спечелената награда с нейната парична равностойност

6. Механизъм за участие в играта

 

В периода на играта, всеки потребител, който се регистрира за получаване на newsletter с промоции от Организатора, чрез въвеждане на съответните данни ( e-mail)  в регистрационната форма, достъпна на https://kylyan.com/abonirane автоматично участва в играта за спечелване на продукт по избор.

С регистрацията си за получаване на newsletter с промоции на Организатора в регистрационната форма, потребителят изрично се съгласява и потвърждава предоставените лични данни да бъдат използвани за целите на получаване на индивидуални оферти и неперсонализирана реклама (информация и реклама за актуални продукти, участие в игри, промоции организирани от Kylyan, както и за всякакви други незабранени от българското и европейско законодателството цели) на предоставения в регистрационната форма имейл адрес.

ВАЖНО! След предоставяне на съгласие, потребителят не може да променя въведената от него информация за периода на играта, с оглед законосъобразния избор на печеливш участник. За да може да участва в играта, всяко лице следва да е изпълнило изискванията за предоставяне на съгласие за обработване на лични данни. Ако лицето не предостави своето съгласие, Организаторът няма законово основание да го допусне до участие в играта. Организаторът не носи отговорност за предоставени от потребителите неверни или непълни данни за контакт. Всеки участник, по всяко време, може да оттегли своето съгласие. В случай, че участник оттегли своето съгласие в периода на провеждане на играта, Организаторът е длъжен да преустанови използване на личните му данни, което ще доведе до отстраняване в по-нататъшно му участие. Печелившите участници ще бъдат изтеглени на случаен принцип чрез електронен жребий и ще бъдат обявени на story и под поста на играта в официалните профили на Организатора в Instagram https://www.instagram.com/kylyan_official/ и Facebook https://www.facebook.com/kylyanofficial, чрез псевдонимизиране на личните данни. Печелившият участник, също така ще бъде уведомен и на имейла, с който се е регистрирал за участие в играта.

7. Процедура за обявяване и получаване на наградата

 

Наградата се предоставя на участник, отговарящ на настоящите правила за участие в Играта.

За да получи наградата си, печелившият ще трябва да предостави имената си, адрес и телефон за връзка, като ги изпрати на лично съобщение в официалния ни профил в Instagram https://www.instagram.com/kylyan_official/, Facebook https://www.facebook.com/kylyanofficial  или на имейл sales@kylyan.com.

Всички данни, предоставени от участника, ще бъдат използвани единствено за целите на Играта и за идентифициране на участника при изпращането и предоставянето на спечелената от него награда. Всички предоставени от участника лични данни са защитени съгласно изискванията на ЗЗЛД.

Наградата ще бъде изпратена чрез куриер на посочения от печелившия участник офис на Еконт или Спиди (на територията на България), за сметка на получателя.

Участник, който не потърси наградата си до 1 седмица след изпращането, губи правата си върху нея.

За физическото лице, спечелило наградата, може да възникне задължение да декларира като получен доход левовата равностойност на придобитата предметна печалба с годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ, към която следва да се приложи служебна бележка, издадена от организатора. Годишната данъчна декларация се подава в сроковете и по реда, регламентирани в ЗДДФЛ.

Организаторът и неговите представители си запазват правото да не вземат предвид и да изтрият коментарите, които считат за неподходящи и/или несъвместими с Официалните правила, и няма да предприемат никаква комуникация или дискусия с участника или някой друг по този въпрос.

8. Публичност

 

 С участието в Играта участникът се съгласява, че в случай на спечелване на награда, неговият имейл ще бъде публикуван в Инстаграм профила на https://www.instagram.com/kylyan_official/, и Facebook профила на https://www.facebook.com/kylyanofficial, чрез псевдонимизиране на личните данни.

9. Ограничаване на отговорността

 

Организаторът не носи отговорност за регистрации, съдържащи очевидно невярна или подвеждаща информация.

Организаторът не отговаря и не може да бъде привлечен като страна по съдебни дела, свързани с невъзможност за ползване на наградата, настъпила поради независещи от него причини.

Организаторът не носи отговорност за технически проблеми, свързани с участие в Играта, в случай че не са по вина на Организатора.

Kylyan не носи отговорност и няма да дължи, каквото и да е обезщетение при предоставяне на грешни данни или неправомерно използване на лични данни при участие в Играта.

10. Правни спорове

 

Организаторът на Играта не носи отговорност и няма да бъде въвличан в правни спорове, свързани с притежаването или собствеността върху спечелената награда, както и спорове, свързани с евентуални разходи, направени от участниците във връзка с играта.

Евентуалните правни спорове, които биха могли да възникват между Организатора и участниците в играта, ще бъдат разрешавани по взаимно съгласие, а в случай че това се окаже невъзможно, двете страни ще трябва да се отнесат до институциите, които са компетентни да разрешат спора.